fbpx

Rekrutacja do Projektu jest prowadzona od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

Projekt realizowany przez Spółdzielnie Socjalną Serwis w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – na podstawie umowy z dnia 04 listopada 2020 r., nr POWR.01.02.01-12-0028/20-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość Projektu: 3 356 330,00 zł
Dofinansowanie: 3 188 513,50 zł
w tym: ze środków europejskich 2 828 714,92 zł
ze środków budżetu Państwa: 359 798,58 zł
Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.
Obszar realizacji projektu: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski i powiat dąbrowski.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • bierne zawodowo (w tym osoby z niepełnosprawnością), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy),
  • imigranci, reemigranci oraz osoby odchodzące z rolnictwa, niezależnie od swojego statusu na rynku pracy,
  • zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski,
  • w wieku od 15 do 29 lat.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 286 osób w wieku 15-29 lat, zamieszkujących/pracujących/uczących się na terenie subregionu tarnowskiego (powiat: m. Tarnów, tarnowski, dąbrowski, brzeski) do 30.06.2023r.

Realizacja celu Projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy.

REGULAMIN:

PST_Regulamin_rekrutacji i udziału w projekcie